Regulamin Wojska Polskiego wydany w roku 1945.
Regulamin zdaje się być oparty na radzieckiej instrukcji Наставление по инженерному делу для пехоты РККА  z 1939 roku (lub późniejszej).


NACZELNE DOWÓDZTWO W. P.

INSTRUKCJA SAPERSKA DLA PIECHOTY

WOJSKOWY INSTYTUT NAUKOWO - WYDAWNICZY
1945


Zatwierdzam do użytku służbowego.
Dowódca Wojsk Saperskich W. P.
(-) LISOWSKI gen. broni

GŁÓWNA DRUKARNIA WOJSKOWA.

SPIS RZECZY.

  str.
ROZDZIAŁ I.  
Prace saperskie wykonane przez piechotę 3
ROZDZIAŁ II.  
Sprzęt i materiały saperskie używane przy pracach saperskich 8
ROZDZIAŁ III.  
Maskowanie 18
1. Maskowanie i jego zadania 18
2. Etatowy sprzęt maskujący 20
3. Stosowanie maskowania 24
4. Dyscyplina maskowania 28
ROZDZIAŁ IV.  
Umocnienia terenu 32
1. Zasady ogólne 32
2. Budowa i maskowanie dołów strzeleckich 41
3. Budowa i maskowanie gniazd ogniowych 57
4. Właściwości budowy rowów w różnych warunkach terenowych 83
5. Rowy ciągłe i skryte przejścia 89
6. Punkty obserwacyjne i punkty dowodzenia 98
7. Ulepszanie rowów strzeleckich i rowów łącznikowych 103
8. Rowy przeciwlotnicze, lekkie schrony i zasłony 137
9. Przystosowanie przedmiotów terenowych do walki 144
10. Przeszkody 159
11. Umocnienie rejonu obrony plutonu 179
ROZDZIAŁ V.  
Pokonywanie przeszkód 188
1. Zasady ogólne 188
2. Pokonywanie przeszkód minowych 194
3. Pokonywanie przeszkód drutowych 206
4. Pokonywanie przeszkód innych typów 208
ROZDZIAŁ VI.  
Drogi 211
1. Przeznaczenie, główna części i rodzaje - dróg 213
2. Rozpoznanie dróg 213
3. Naprawa dróg 214
4. Prowizoryczne drogi dla kolumn 220
ROZDZIAŁ VII.  
Przeprawy i mosty 225
1. Rodzaje przepraw i środki przeprawowe piechoty 225
2. Rozpoznanie rejonu przeprawy 226
3. Przeprawa w bród 228
4. Przeprawa wpław 232
5. Przeprawy na podręcznych środkach przeprawowych 236
6. Przeprawy na etatowych środkach przeprawowych 243
7. Mosty polowe i wzmacnianie mostów drewnianych 270
ROZDZIAŁ VIII.  
Polowe zaopatrzenie w wodę 283
ROZDZIAŁ IX.  
Przysposobienie tyłów 292